Regulamin

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, a także warunki korzystania z Oprogramowania.

1.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. – Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

1.3. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią niniejszego Regulaminu.

1.4. Regulamin oraz Cennik są dostępny pod adresem internetowym okido.pl/regulamin.html, album.okido.pl/regulamin.html

1.5. Regulamin oraz Cennik zostają udostępnione w postaci pozwalającej na ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle Użytkownikowi kopię Regulaminu i Cennika w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

1.6. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawca a Użytkownikiem. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu od chwili zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru z informacją o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, dokonywanego w trakcie procesu rejestracji Użytkownika. Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu w sposób wskazany powyżej jest wymagana dla zawarcia Umowy i stanowi warunek rozpoczęcia świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.


2.DEFINICJE

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Abonament - oznacza opłatę dokonywaną przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy tytułem wynagrodzenia za korzystanie z usług objętych niniejszym Regulaminem. Wysokość Abonamentu oraz odpowiadającego mu okresu świadczenia usług zależy od zakresu parametrów usług wybranych przez Użytkownika.

Cennik - oznacza cennik usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym określający wysokość Abonamentu, udostępniony na stronie internetowej Usługodawcy. Cennik jest akceptowany przez Użytkownika w trakcie wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu.

Usługa - oznacza jedną z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu: Album, Portal Rozrywki lub Portfolio, szczegółowo opisane w niniejszym Regulaminie. Każda z Usług może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą drugą stroną Umowy zawartej z Usługodawcą, korzystającą z Usług.

Konto Użytkownika - oznacza zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Serwisu dostępny dla Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie, po uprzedniej rejestracji Użytkownika.

Prawo Autorskie - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

Serwis - oznacza funkcjonujący w oparciu o system teleinformatyczny Usługodawcy serwis internetowy pod adresem domenowym: www.okido.pl, udostępniany przez Usługodawcę w celu rejestracji Użytkownika oraz świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o treści określonej niniejszym Regulaminem, której przedmiotem jest świadczenie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca - oznacza firmę crazyforks.com Sylwia Pasierbińska, NIP: 6491894724, z siedzibą przy ul. Zaopusta 48B , 40-748 Katowice.


3.RODZAJ I ZAKRES USŁUG

3.1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu i w ramach Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:

3.1.1.Usługę Album (dostępną pod adresem: album.okido.pl)– zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Serwisu, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej, pozwalających na wprowadzanie, przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie zdjęć i komentarzy Użytkownika, w ramach wybranych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu.

3.1.2.Usługę Portal Rozrywki (dostępną pod adresem: play.okido.pl)– usługę polegającą na udostępnieniu na indywidualne żądanie Użytkownika danych i informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez możliwość przeglądania powszechnie dostępnych stron Serwisu lub stron, do których wymagane jest zarejestrowanie się Użytkownika i uiszczenie Abonamentu, a także poprzez możliwość odsłuchiwania i odtwarzania nagrań i filmów udostępnianych w ramach Serwisu, prowadzenia rozgrywek za pośrednictwem aplikacji (gier) oraz wydruk (zwielokrotnienie) udostępnionych materiałów graficznych w ramach Serwisu, na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

3.1.3.Usługę Bazarek (dostępną pod adresem: bazarek.okido.pl)– zespół usług świadczonych w ramach Serwisu, polegających na udostępnieniu Użytkownikowi zasobów Serwisu, w tym przestrzeni dyskowej oraz infrastruktury informatycznej, pozwalających na wprowadzanie, przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie własnych prac Użytkownika, w ramach wybranych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu, w celu prezentowania własnych ofert sprzedaży.

3.2. Dostęp do Usług wskazanych w pkt. 3.1 możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, zaś zakres świadczonych Usług zależy od wyboru przez Użytkownika modelu bezpłatnego lub płatnego, zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu.

3.3. Wybrane Usługi wchodzące w zakres Usługi Album, Portal Rozrywki i Bazarek, szczegółowo określone w pkt. 5-7 Regulaminu, świadczone są przez Usługodawcę za wynagrodzeniem, określonym w Cenniku. Zasady rozliczania wynagrodzenia za poszczególne płatne Usługi, w tym sposoby zapłaty Abonamentu określone zostały w pkt. 12 Regulaminu.

3.4. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania nowych Usług, w szczególności do wprowadzania nowego rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wprowadzanie przez Usługodawcę w trakcie obowiązywania Umowy dodatkowych rodzajów Usług niepowodujących zwiększenia kwoty Abonamentu ani obowiązku zapłaty przez Użytkownika dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt. 16.2 Regulaminu.


4.ZAWARCIE UMOWY

4.1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi poprzez wpisanie przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu lub skorzystanie przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Serwisu.

4.2. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę ze względów technicznych (np. awaria systemu informatycznego).

4.3. Użytkownik może zarejestrować się jednokrotnie w celu uzyskania dostępu do wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę na poszczególnych stronach internetowych Usług. Rejestracja Użytkownika odbywa się na jednej ze stron internetowych świadczonych Usług dostępnych pod adresami domenowymi: okido.pl/rejestracja.html,album.okido.pl i obejmuje następujące kroki:

4.3.1.Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej, i w zależności od rodzaju usługi podaje między innymi: unikalny adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, imię dziecka, datę urpdzenia dziecka, adres siedziby (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość).

W przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik wpisał adres poczty elektronicznej zarejestrowanej już raz w Serwisie, zostanie on powiadomiony automatycznie o konieczności zaproponowania innego adresu poczty elektronicznej.

4.3.2.Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, prawidłowość wprowadzonych danych rejestracyjnych. Niepotwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.

4.3.3.Po wpisaniu danych rejestracyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Użytkownik otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperłącze) do strony internetowej do potwierdzenia rejestracji.

4.3.4.Użytkownik poprzez wejście na stronę internetową w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie powyższym, potwierdza swoją rejestrację, kończąc w ten sposób procedurę rejestracji. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do zakresu Usług, szczegółowo określonego w pkt. 5 do pkt. 7 Regulaminu.

4.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta Użytkownika zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcjami zawartymi w Pomocy. Użytkownik może dokonać zmiany hasła dostępu do Serwisu, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

4.5. Użytkownik może w trakcie procedury rejestracyjnej wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podany przez siebie adres poczty elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnerów biznesowych.

4.6. Rejestracji Użytkownika może dokonać jedynie sam Użytkownik lub osoba umocowana do składania tego rodzaju oświadczeń woli w imieniu Użytkownika.

4.7. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym do uiszczenia kwoty Abonamentu w ramach wybranego zakresu parametrów Usług.

4.8. Rozpoczęcie świadczenia płatnych Usług przez Usługodawcę następuje najwcześniej po zaksięgowaniu kwoty Abonamentu na rachunku Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4.9. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody Usługodawcy udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem jego loginu lub hasła.

4.10. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie poprzez jedną ze stron internetowych świadczonych Usług. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników są przechowywane przez Usługodawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1422), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).


5. USŁUGA ALBUM

5.1. W ramach Usługi Album, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi zasoby Serwisu, w tym przestrzeń dyskową oraz infrastrukturę informatyczną, pozwalającą na wprowadzenie, przechowywanie, udostępnianie, przeglądanie i uzupełnianie zdjęć i opisów Użytkownika, w zakresie wybranej przez niego funkcjonalności, w trzech modelach: bez rejestracji, modelu bezpłatnym i modelu płatnym.

5.2. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i bez rejestracji, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu, możliwe jest przeglądanie udostępnionych przez innych Użytkowników zdjęć i opisów albumowych. Użytkownik niezarejestrowany nie ma możliwości komentowania, przechowywania, udostępniania i zapisywania zdjęć i opisów udostępnionych w ramach Usługi Albumu.

5.3. Z zastrzeżeniem pkt. 5.5 poniżej, Użytkownik, który dokonał rejestracji, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu, może bezpłatnie korzystać z Usługi Album w następującym zakresie:

5.3.1. przeglądania i komentowania zdjęć i opisów udostępnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu,

5.3.2. tworzenia własnego zestawu (albumu) zdjęć w ramach Serwisu i zapraszania innych osób do współtworzenia takiego albumu – w zakresie nieprzekraczającym limitu 1 zdjęcia dziennie,

5.3.3. udostępniania i zapraszania innych osób do przeglądania, rejestracji, komentowania i opisywania udostępnionych zdjęć Użytkownika – w zakresie nieprzekraczającym limitu 1 zdjęcia dziennie;

5.3.4. przechowywania własnego zestawu (albumu) zdjęć w ramach Serwisu – przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

5.4. Użytkownik, który dokonał rejestracji i opłacił Abonament, zgodnie z pkt. 12 Regulaminu, może korzystać z Usługi Album w następującym zakresie:

5.4.1. przeglądania i komentowania zdjęć i opisów udostępnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu,

5.4.2. tworzenia własnego zestawu (albumu) zdjęć w ramach Serwisu i zapraszania innych osób do współtworzenia takiego albumu – w zakresie nieprzekraczającym limitu 20 zdjęć dziennie,

5.4.3. udostępniania i zapraszania innych osób do przeglądania, rejestracji, komentowania i opisywania udostępnionych zdjęć Użytkownika – w zakresie nieprzekraczającym limitu 20 zdjęć dziennie;

5.5. Bezpłatne udostępnianie zdjęć, o którym mowa w pkt. 5.3 powyżej, jest możliwe przez okres 14 dni w odniesieniu do każdego z udostępnianych zdjęć od daty jego zapisania na serwerze Usługodawcy. Po upływie tego okresu:

5.5.1. Użytkownik może zdecydować się na uiszczenie Abonamentu zgodnie z pkt. 12 Regulaminu i otrzymanie możliwości przedłużenia czasu udostępniania zdjęć o czas ważności Abonamentu lub

5.5.2. w razie nieuiszczenia Abonamentu - Usługodawca zablokuje dostęp osób trzecich do takich zdjęć.

5.6. Zablokowanie dostępu osób trzecich i innych Użytkowników do zdjęć po wygaśnięciu okresu bezpłatnego nie wyklucza możliwości dalszego przedłużenia świadczenia Usługi po uiszczeniu Abonamentu lub usunięcia zdjęć przez Użytkownika. Po upływie …. dni od daty zablokowania dostępu osób trzecich do zdjęć, Usługodawca uprawniony będzie do ich trwałego usunięcia z Serwisu.

5.7. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o zakresie i rodzaju udostępnianych zdjęć oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich udostępnianie. W szczególności, Użytkownik odpowiada za udostępnienie zdjęć lub innych utworów, do których nie uzyskał stosownych uprawnień autorskich lub innych, wymaganych przez przepisy prawa, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za skutki dalszego udostępniania rozpowszechnionych przez niego zdjęć, plików i informacji.


6. PORTAL ROZRYWKI

6.1. W ramach Usługi Portal Rozrywki, Usługodawca na indywidualne żądanie Użytkownika udostępnia dane i informacje umieszczone w ramach odpowiedniej części Serwisu, poprzez możliwość przeglądania powszechnie dostępnych stron Serwisu (bez konieczności rejestracji Użytkownika) lub stron, do których wymagane jest zarejestrowanie się Użytkownika i uiszczenie Abonamentu, także poprzez możliwość odsłuchiwania i odtwarzania nagrań i filmów udostępnianych w ramach Serwisu.

6.2. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i bez rejestracji, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu, możliwe jest przeglądanie materiałów cyfrowych udostępnionych w ramach Serwisu, w tym w szczególności danych i informacji, nagrań, filmów i innych plików multimedialnych udostępnianych w ramach Serwisu. Użytkownik niezarejestrowany nie ma możliwości komentowania, udostępniania i dostępu do większości danych i informacji udostępnionych w ramach Portalu Rozrywki.

6.3. Użytkownik, który dokonał rejestracji, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu, może korzystać z Usługi Portalu Rozrywki w zakresie przeglądania udostępnionych Usługodawcę dodatkowej części zdjęć, nagrań i plików multimedialnych bezpłatnie.

6.4. Użytkownik, który dokonał rejestracji i opłacił Abonament, zgodnie z pkt. 12 Regulaminu, może korzystać z Usługi Portal Rozrywki w zakresie wszystkich danych i informacji, nagrań, filmów i innych plików multimedialnych udostępnianych przez Usługodawcę, w tym uprawniony jest do zapisywania w celu wydruku udostępnionych materiałów cyfrowych, na własne potrzeby osobiste, w zakresie nieprzekraczającym 10 obiektów dziennie.


7. BAZAREK

7.1. W ramach Usługi Portfolio, Usługodawca bezpłatnie i odpłatnie udostępnia Użytkownikom zasoby Serwisu, w tym przestrzeń dyskową i infrastrukturę informatyczną pozwalającą na wprowadzenie, przechowywanie, przeglądanie własnych prac, w celu przeglądania, tworzenia własnego portfolio i składania ofert sprzedaży własnych prac.

7.2. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat możliwe jest przeglądanie udostępnionych przez innych Użytkowników własnych prac i portfoliów przez Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych.

7.3. W celu stworzenia i udostępnienia własnego zestawu prac (portfolio), jak i prezentacji ofert sprzedaży swoich prac innym Użytkownikom, konieczna jest rejestracja Użytkownika i opłacenie Abonamentu (opłaty aktywacyjnej), wskazanej w Cenniku.

7.4. Z tytułu dokonanej transakcji Użytkownika za pośrednictwem Usługi Portfolio, Usługodawca pobiera każdorazowo opłatę prowizyjną w wysokości 5% ceny końcowej transakcji. Płatność odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 12 Regulaminu.


8. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

8.1. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia do korzystania zasoby Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługodawca podejmuje jednak wszelkie znane mu i w jego opinii adekwatne środki administracyjne, techniczne i prawne dla zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i integralności Serwisu, w szczególności takie, których celem jest zapobiegnięcie dostępowi, modyfikacji czy ujawniania danych Użytkownika.

8.2. Treść Serwisu, w tym zamieszczane przez Usługodawcę w Serwisie materiały informacyjne, broszury, nagrania, filmy, komentarze, pliki multimedialne służą wyłącznie celom informacyjnym i rozrywkowym, zaś jakiekolwiek informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej. Usługodawca nie jest w jakikolwiek sposób związany informacjami zawartymi w Serwisie, chyba że w treści takiej informacji wyraźnie i jednoznacznie wskazano inaczej.

8.3. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce oraz zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o treści Serwisu, a także do zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów treści Serwisu.

8.4. W przypadkach, w których Użytkownik decyduje się na Usługę płatną, naliczenie płatności następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony [●] oraz uiszczenie w odpowiedniej wysokości Abonamentu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

8.5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres mailowy, o którym mowa w pkt. 4.3 Regulaminu, wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od Umowy w związku ze złożonym przez Użytkownika żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, a także informację o prawach przysługujących Użytkownikowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.

8.6. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania fizycznego dostępu do infrastruktury informatycznej (serwerów itp.), w ramach której funkcjonują rozwiązania informatyczne udostępnione w ramach świadczonych Usług, ani wydania w jakiejkolwiek formie kodów źródłowych lub wynikowych do tych rozwiązań.

8.7. Użytkownik może korzystać z Usług w sposób wyłącznie zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie i dokumentach, do których Regulamin odsyła.

8.8. Użytkownik nie może korzystać z Usług, Serwisu lub treści udostępnionych przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zabronione jest:

8.8.1. korzystanie z Usług lub Serwisu w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych,

8.8.2. korzystanie z Usług lub Serwisu w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

8.8.3. prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą Usług lub Serwisu, w tym zakaz świadczenia oraz oferowania świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika.

8.9. Usługodawca dąży do tego, aby dostęp do Serwisu był nieprzerwany, a Usługi były świadczone zgodnie z najwyższymi standardami.

8.10. W związku z dążeniem Usługodawcy do ulepszania jakości świadczonych usług, Usługodawca zbiera i analizuje dane, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze świadczonych przez niego usług oraz wykorzystuje te dane w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Usługodawcy do oczekiwań Użytkowników. Usługodawca nie ma jednak dostępu do treści zamieszczanych danych lub plików w ramach poszczególnych Usług.

8.11. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usług i dostępności Serwisu w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godzin. Usługodawca powiadomi o wystąpieniu przerwy technicznej poprzez wyświetlanie odpowiedniego komunikatu na stronie Serwisu i w Koncie Użytkownika przed planowaną przerwą techniczną.

8.12. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania firmy, jakichkolwiek znaków towarowych lub innych nazw handlowych i przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy, chyba że uzyska na takie ich wykorzystanie uprzednią zgodę Usługodawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


9. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

9.1. W związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do:

9.1.1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,

9.1.2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej (netykiety), w tym udostępniania zdjęć lub innych plików wyłącznie za zgodą osób uprawnionych,

9.1.3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci internetowej (netykiety) lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych; w tym również do wykorzystywania Serwisu w celu udostępnienia zdjęć pornograficznych, promujących lub podżegających do przemocy lub innego zachowania bezprawnego, podżegających do nienawiści lub dyskryminujących.

9.1.4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Serwisu lub systemów informatycznych Usługodawcy lub osób trzecich,

9.1.5. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi zasadami dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile takie regulaminy lub zasady będą stosowane przez Usługodawcę.

9.2. W związku z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik:

9.2.1. oświadcza, że podane przez niego podczas rejestracji dane i informacje są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do nich niezwłocznej aktualizacji,

9.2.2. wyraża zgodę na opatrywanie przez Usługodawcę oraz innych Użytkowników wprowadzonych przez niego zdjęć, plików multimedialnych i wypowiedzi, komentarzami, wypowiedziami i ocenami innych Użytkowników, a także zamieszczania ich przez Usługodawcę w Serwisie,

9.2.3. może wyrazić zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych, reklam kontekstowych), w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego informacjami, zdjęciami, plikami multimedialnymi, pochodzących zarówno od Usługodawcy jak również podmiotów trzecich.

9.3. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik zobowiązany jest do:

9.3.1. niewykorzystywania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub programów komputerowych, które mogłyby wpłynąć negatywnie na funkcjonalność i stabilność Serwisu, powodować powstanie usterek lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na pracę Serwisu, chyba że taki sprzęt lub programy komputerowe zostaną uprzednio autoryzowane przez Usługodawcę,

9.3.2. niezwłocznego zgłaszania Usługodawcy wszelkich nieprawidłowości, usterek, błędów w działaniu Serwisu, a także do podjęcia w dobrej wierze współpracy z Usługodawcą w celu wyeliminowania tychże nieprawidłowości, w szczególności poprzez udzielenie wyczerpujących informacji w zakresie okoliczności oraz specyfiki wykrytej nieprawidłowości.


10. WARUNKI TECHNICZNE

10.1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

10.1.1. posiadanie dostępu do Internetu,

10.1.2. zastosowania przeglądarek Firefox 3.5 lub Internet Explorer 9 skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java

10.1.3. zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania Flash 11 lub nowszego, Acrobat Reader.

10.2. W związku ze świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać:

10.2.1. Pliki cookies,

10.2.2. Aplety Java,


11. PRAWA AUTORSKIE

11.1. Usługodawca informuje, że przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a dobra te chronione są przepisami Prawa Autorskiego.

11.2. Usługodawca informuje również, że poszczególne elementy Serwisu, takie jak artykuły, publikacje, zdjęcia, prezentacje i pliki multimedialne dostępne w Parku Rozrywki stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danego elementu treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do takich utworów lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.

11.3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu i jego treści (np. artykułów, materiałów, zdjęć, multimediów zamieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie) oraz zdjęć i plików wprowadzonych przez innych Użytkowników (np. prac lub zdjęć w ramach Portfolio) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego wyznaczonego przepisami Prawa Autorskiego.

11.4. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy. W szczególności rozpowszechnianie elementów Serwisu (np. artykułów, materiałów, zdjęć, zamieszczonych przez Usługodawcę) w ramach innych serwisów internetowych, w publikacjach drukowanych, książkach, prezentacjach multimedialnych oraz innych mediach elektronicznych, a także rozporządzanie lub korzystanie z opracowań (przeróbek, adaptacji, modyfikacji) takich elementów Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.

11.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmiennej regulacji zasad korzystania z poszczególnych elementów Serwisu (np. poprzez udostępnienie określonych elementów Serwisu, w szczególności materiałów dedykacyjnych, publikacji, artykułów, programów komputerowych w oparciu o stosowną umowę licencji).


12. ABONAMENT

12.1. Wynagrodzenie Usługodawcy za świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności za świadczenie Usługi Albumu, Portalu Rozrywki i Bazarku jest należne według Cennika udostępnianego przez Usługodawcę i zależne od parametrów wybranej Usługi.

12.2. Płatności związane z Umową, w tym uiszczenie Abonamentu, mogą być dokonywane przez Użytkownika w rozliczeniu miesięcznym lub rocznym w zależności od wybranego przez Użytkownika modelu płatności przewidzianego w ramach wybranego przez Użytkownika zakresu Usługi, z wykorzystaniem płatności online lub w drodze dokonania tradycyjnego zlecenia przelewu na podstawie faktury elektronicznej wysłanej Użytkownikowi przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji, lub dostępnej do pobrania i opłacenia po zalogowaniu do Konta Użytkownika.

12.3. Celem dokonania płatności związanych z Umową, Usługodawca, wystawi Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej i wyśle ją na adres poczty elektronicznej podany w procedurze rejestracji Użytkownika, o której mowa w pkt. 4.3 powyżej.

12.4. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r. - Dz. U. Nr 177, poz. 1054), na przesyłanie na podany przez siebie adres e-mail faktur elektronicznych.


13. REKLAMACJE

13.1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej podany w Serwisie lub na stronie internetowej okido.pl/kontakt.html

13.2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Użytkownika: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Serwisu.

13.3. Reklamacje rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Usługodawcy.

13.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Użytkownika podany przez niego w reklamacji.

13.5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 13.4. powyżej, biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.


14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1. W związku z faktem, że Usługodawca nie weryfikuje treści wprowadzanych przez Użytkownika oraz pozostałych Użytkowników pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz pełni wyłącznie rolę usługodawcy udostępniającego zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu.

14.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści wprowadzane w trakcie korzystania z Usług. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniósł Usługodawca w związku z tym, że w ramach Usług zostały wykorzystane przez Użytkownika materiały lub treści naruszające prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przez szkodę, o której mowa w zdaniu poprzednim rozumie się w szczególności koszty zasądzonych odszkodowań, nałożonych

kar oraz koszty postępowań sądowych oraz postępowań przed organami władzy publicznej, w tym uzasadnione koszty pomocy prawnej.

14.3. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki i szkody powstałe po stronie Użytkownika, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

14.3.1. naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,

14.3.2. udostępnienia loginu lub hasła do Konta Użytkownika nieupoważnionym osobom trzecim,

14.3.3. niewłaściwego korzystania z Usług i Serwisu przez Użytkownika, w szczególności korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, funkcjonalności lub instrukcjami przedstawionymi przez Usługodawcę, w tym w ramach niniejszego Regulaminu,

14.3.4. nieznajomością przez Użytkownika przepisów prawa lub wykorzystania przez Użytkownika Serwisu do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami,

14.3.5. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Użytkownika.

14.4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie odpowiada za treść i poprawność danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane:

14.4.1. ze zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Serwisu,

14.4.2. z wprowadzeniem do Usługi lub systemu informatycznego Użytkownika jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,

14.4.3. ze spadkiem wydajności Serwisu, utrudnieniami lub uniemożliwieniem korzystania z Serwisu w związku z nieprzewidzianymi zachowaniami osób trzecich (w tym za ataki DDoS).

14.5. Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu, w tym przechowywać lub analizować w ramach Usługi Album lub Portfolio jakichkolwiek danych i informacji nienależących do Użytkownika, w szczególności utworów wykonanych przez osoby trzecie, do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień. Użytkownik nie może świadczyć za pomocą lub przy wykorzystaniu Usługi Portfolio jakichkolwiek usług na rzecz osób trzecich, w szczególności nie może na zlecenia osób trzecich przechowywać lub składać ofert sprzedaży prac wykonanych przez takie osoby.

14.6. W razie braku dostępności do Serwisu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, która trwa dłużej niż ….. godziny, okres Abonamentu wydłuża się odpowiednio lub, w razie rezygnacji Użytkownika, przysługuje mu zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów za okres, w którym dostęp do Usługi płatnej był niemożliwy lub istotnie utrudniony.

14.7. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za siłę wyższą.

14.8. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Użytkownika. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona zostaje do wysokości uiszczonego przez Użytkownika Abonamentu.

14.9. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.


15. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY

15.1. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu. Usunięcie Konta Użytkownika z jednej z Usług przy jednoczesnym korzystaniu z pozostałych Usług nie oznacza rozwiązania Umowy przez Użytkownika.

15.2. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

15.3. Z zastrzeżeniem punktu następnego, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

15.3.1. stwierdzenia przez Usługodawcę, że działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu albo praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych Usługodawcy, Użytkowników lub innych osób,

15.3.2. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik wykorzystuje Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

15.3.3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Serwisu,

15.3.4. braku technicznych możliwości świadczenia Usług, w szczególności awarii Serwisu lub utraty praw do korzystania z jakiegokolwiek elementu Serwisu przez Usługodawcę,

15.3.5. otwarcia likwidacji Usługodawcy.

15.4. W razie podjęcia przez Użytkownika działań określonych w pkt. 15.3.1-15.3.3 Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania tych działań, wyznaczając mu w tym celu termin 3-dniowy od daty powiadomienia Użytkownika, zaś w razie jego bezskutecznego upływu, Usługodawca uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

15.5. W razie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę bez wskazania ważnego powodu lub wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika z przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność, Usługodawca zobowiązany będzie do zwrotu zapłaconego Abonamentu w wysokości proporcjonalnej za okres pozostały do czasu wygaśnięcia Umowy, gdyby do wypowiedzenia nie doszło.

15.6. W terminie do 7 dni roboczych od wygaśnięcia Umowy, następuje trwałe usunięcie wszelkich danych Użytkownika przechowywanych w Serwisie.


16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2015.

16.2. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w razie:

16.2.1. zmiany przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu,

16.2.2. zmiany praktyk związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw użytkowników, która mają bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu,

16.2.3. konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń (nakazów, orzeczeń, postanowień) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

16.2.4. wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług dotychczas świadczonych przez Usługodawcę

16.2.5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług związanych z rozbudową lub zmianami funkcjonalności Serwisu,

16.2.6. zmiany warunków prawnych, gospodarczych lub finansowych, w tym zmiany warunków mającej wpływ na zmianę wysokości lub zasad rozliczenia wynagrodzenia (np. zwiększenie kosztów Usługodawcy związanych z świadczeniem Usługi),

16.2.7. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.

16.3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o planowanych zmianach Regulaminu przesyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz zamieszczając informację widoczną w Panelu Użytkownika wraz z informacją o planowanych zmianach postanowień. W przypadku otrzymania od Usługodawcy oświadczenia o zmianie Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianach Regulaminu. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w tym terminie.

16.4. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia całości lub części praw lub obowiązków (cesji) ani też obciążenia swoich praw wynikających z Regulaminu na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Usługodawca uprawniony jest do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na dowolny podmiot trzeci, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkownika.

16.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w najszerszym dopuszczalnym zakresie w mocy i nadal są wiążące dla Użytkownika i Usługodawcy.

16.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

16.7. Wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.